Piła łańcuchowe EGO Power+ CS1400E Dmuchawa ogrodowa do liści EGO Power+ LB4801 Nożyce do żywopłotów EGO Power+ HT2400E Kosiarka do trawników EGO Power+ LM2001 Podkaszarka EGO Power+ ST1200E

Gwarancja

§ 1.  Ogólne zasady gwarancji

 1. FLEX POLSKA udziela gwarancji Klientowi, na zakupiony Produkt.
 2. Uprawnionym do napraw w ramach gwarancji jest posiadacz oryginalnej, poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu.
 3. FLEX POLSKA udziela Klientowi gwarancji 5 lat na produkty EGO Power do użytku prywatnego, 12 miesięcy do użytku przemysłowego, profesjonalnego czy też w celach komercyjnych oraz 3 lata na baterię EGO Power.
 4. FLEX POLSKA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w okresie gwarancyjnym ujawnionych wad, zgodnie z obwiązującymi przepisami poprzez naprawę lub wymianę Produkty. O sposobie usunięcia wady decyduje FLEX POLSKA.
 5. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w Produkcie powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.

 

§ 2.  Realizacja gwarancji

 1. Reklamowany Produkt przed dostarczeniem do naprawy należy uprzednio oczyścić. Serwis może odmówić przyjęcia maszyny do naprawy gdy urządzenie nie jest oczyszczone lub może oczyścić je samemu za dodatkową opłatą.
 2. Niezwłocznie po wykryciu wady Klient ma obowiązek zgłosić reklamację u najbliższego PARTNERA, dostarczyć Produkt do FLEX POLSKA wskazaną firmą kurierską lub zamówić kuriera poprzez stronę internetową www.flex-elektronarzedzia.pl (zakładka Serwis i Pomoc / Zamów kuriera).
 3. Produkt musi być dostarczony w stanie kompletnym wraz z właściwie wypełnioną przez PARTNERA i podpisaną przez niego i Klienta kartą gwarancyjną oraz kopią dowodu zakupu.
 4. Pod rygorem utraty gwarancji niedopuszczalne jest przynoszenie do naprawy zdemontowanych elementów lub części Produktu.
 5. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia Produktu do serwisu. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia nietypowych części lub naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
 6. Koszty wynikające z powodu zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji ponosi składający reklamację.

§ 3.  Wyłączenia gwarancyjne

 1. Każdy Produkt posiada elementy, które ulegają naturalnemu zużyciu i te elementy nie podlegają wymianie gwarancyjnej.
 2. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku:
 • gdy wymiary opakowania nie są zbliżone do oryginalnego opakowania,
 • stosowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
 • uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej obsługi Produktu i związanych z tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu oraz wynikających z tego konsekwencji,
 • dokonywania we własnym zakresie napraw, dokonywania zmian konstrukcyjnych i stwierdzenia przez autoryzowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz Produktu przez osoby nieuprawnione,
 • niewłaściwego przechowywania Produktu,
 • gdy Produkt współpracował z nieodpowiednim osprzętem lub był przeciążony,
 • gdy w reklamowanym Produkcie brak tabliczki znamionowej z numerem fabrycznym lub gdy jest ona nieczytelna,
 • gdy nastąpiło zalanie Produktu wodą,
 • gdy karta gwarancyjna jest wypełniona częściowo,
 • gdy w karcie gwarancyjnej osoba nieupoważniona dokona wpisu lub zmiany treści.
 1. Gwarancja obejmuje pierwotnego kupca i w przypadku zbycia lub przekazania urządzenia ogrodowego wygasa.
 2. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeżeli sprzęt był wypożyczony.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lakieru wliczając zadrapania, wgniecenia, złuszczenie lub korozji czy też przebarwień pod wpływem ciepła , uszkodzeń chemicznych.

 

§ 4.  Zalecenia

Kontrola czystości: Zalecamy regularne przedmuchiwanie i czyszczenie urządzeń ogrodowych, przechowywanie w miejscach suchych i ciepłych jak i konserwowanie części ruchomych.